+380982068124

ТУМАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Оборудование итальянской фирмы EuroCooling!
Гарантия на оборудование 2 года!
Работаем по всей Украине!
Монтаж за 2 дня!

ДОГОВІР № 518

на поставку монтаж і установку устаткування

туманного охолодження


м. Київ «__» ___________ 2021року

___________, надалі «Замовник», в особі директора Мізери Сергія Болеславовича, що діє на підставі Статуту
ФОП Ясавеєв Едуард Фірдаусовіч, іменований надалі «Виконавець», що діє на підставі Виписки з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець, відповідно до цього Договору приймає на себе зобов'язання поставити обладнання туманного охолодження та здійснити його монтаж і установку на літньому майданчику Замовника за адресою:______________
1.2. Термін поставки обладнання туманного охолодження та здійснення Виконавцем його монтажу і установки складає 6 (шість) календарних днів з моменту здійснення Замовником авансового платежу, згідно з п.3.2. цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. виконати у повному обсязі всі роботи по монтажу і установці обладнання туманного охолодження;
2.1.2. врахувати зміни та доповнення Замовника до складу та обсягу робіт, якщо вони не суперечать технічним характеристикам обладнання туманного охолодження;
2.1.3. поставка обладнання туманного охолодження, його збереження до моменту здачі виконаних робіт повністю покладається на Виконавця, який несе відповідальність за його якість, яка повинна бути підтверджена відповідними документами;
2.1.4. інформувати Замовника про хід виконання робіт;
2.1.5. забезпечити виконання вимог охорони праці за кожним видом робіт, виконувати правила техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці проведення робіт, проводити контроль за дотриманням безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати себе та/або своїх працівників спецодягом, засобами індивідуального та колективного захисту, проведенням інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки тощо;
2.1.6. надати Замовнику гарантію на роботи, виконані за цим Договором.
2.2. Замовник зобов’язаний:
2.2.1. Здійснити оплату згідно цього Договору в установлені терміни;
2.2.2. Самостійно або із залученням спеціалістів вести нагляд за виконанням робіт.

3. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сума Договору згідно з Додатком № 1 (Специфікація) становить 00 грн. (00 гривень 00 копійок) без ПДВ.
3.2. Замовник сплачує Виконавцю аванс у розмірі 00 грн 00 коп (00 00 копійок) протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання Сторонами цього Договору.
3.3. Остаточний розрахунок з Виконавцем у розмірі 00 грн 00 коп (00 гривні 00 копійок) проводиться Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання Сторонами Акту приймання виконаних робіт.
3.4. Замовник сплачує податок на прибуток на загальних підставах.
3.5. Виконавець є платником єдиного податку.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

4.1. Після здійснення Виконавцем монтажу та установки обладнання туманного охолодження Сторони підписують Акт приймання виконаних робіт. З моменту підписання цього Акту вступають в дію гарантійні зобов’язання терміном 24 (двадцять чотири) календарних місяців.
4.2. Якщо причини поломки не пов'язані з втручанням в обладнання туманного охолодження третіми особами і збереженням всіх пломб, то Виконавець зобов'язується безоплатно усунути несправність, або поміняти обладнання на нове.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання, або неналежне виконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
5.2. В разі порушення погоджених строків виконання робіт, Виконавець сплачує на вимогу Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Договору за кожен день затримки.
5.3. У разі прострочення виконання робіт з вини Замовника, Виконавець звільняється від сплати пені, а Замовник відшкодовує понесені Виконавцем збитки в повному обсязі.
5.4. У разі неможливості дотримання цього Договору з вини Замовника, останній оплачує за вироблені Виконавцем роботи в повному обсязі.
5.5. В разі прострочки здійснення оплати Замовником, він сплачує на вимогу Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки.
5.6. Недоліки в якості робіт, які можуть бути виявлені при прийманні робіт, а також нанесені під час виконання робіт Замовнику збитки, виправляються Виконавцем власним коштом, власними матеріалами та в строки встановлені Замовником.
5.7. У разі неможливості виконання цього Договору з вини Виконавця, останній зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів повернути на розрахунковий рахунок Замовника всі отримані кошти за цим Договором та сплатити штраф у розмірі 5 % від суми Договору.
5.8. Сплата Сторонами пені не звільняє Сторони від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання за цим Договором в повному обсязі.
5.9. Виконавець встановив гарантію на виконані роботи терміном на 24 (двадцять чотири) календарних місяців. Протягом цього терміну Виконавець власним коштом, власними матеріалами та в строки, встановлені Замовником, перероблює або виправляє всі недоліки на.
5.10. Виконавець несе відповідальність за дотримання при виконанні робіт, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства; за дотримання належного протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ (територій) тощо.
5.11. Шкода завдана фізичним чи юридичним особам з вини Виконавця та/або через недотримання ним вимог чинного законодавства при виконанні робіт за цим Договором, відшкодовується постраждалій особі Виконавцем самостійно без залучення Замовника.


6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності по даному Договору у випадку форс-мажорних обставин, а саме: масові заворушення, страйки, стихійні лиха (пожежа, повені, військові дії землетрус та інші в т.ч. природні та кліматичні явища); технологічні фактори (відсутність електроенергії, злочинні дії або шкідливі дії третіх осіб, які потягли за собою аварію на виробництві); дії державних органів, в тому числі виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в тому числі зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими працюють Сторони за цим Договором. Сторона, що зазнала дії форс-мажорних обставин, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону даного Договору в термін не пізніше 5 днів з моменту настання цих обставин.
7.2. Настання форс-мажорних обставин зупиняє виконання вимог Договору на термін дії цих обставин, але за умови, що форс-мажорні обставини підтверджені документально компетентними державними органами України.
7.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання дії форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.
7.4. У випадку виникнення форс - мажорних обставин терміни виконання обов’язків відкладаються на час дії таких обставин, або Договір може бути розірвано за угодою Сторін.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. Всі розбіжності, які виникли внаслідок або у зв’язку із даним Договором, мають вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. При тлумаченні та виконанні цього Договору Сторони керуються законодавством України.
8.3. Суперечки, невирішені шляхом переговорів передаються на розгляд Господарського суду за місцем знаходження відповідача.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.2. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
9.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.4. Кожна із Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду на обробку її персональних даних та/або гарантує наявність згоди на обробку персональних даних її працівників (ПІБ, посада, адреса (місце проживання), телефон, електронна адреса та інше) в базі персональних даних іншої Сторони Договору з метою забезпечення реалізації господарсько-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. Кожна із Сторін даного Договору несе адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до чинного законодавства України.
9.5. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання.
9.6. Сторони погодили, що цей Договір, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього та рахунки на оплату, у випадку відправлення їх факсом або електронною поштою, які вказані в пункті «Адреса та банківські реквізити сторін» Договору, мають повну юридичну силу оригіналу до моменту обміну оригіналами, породжує права та обов’язки для сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належного доказу.
9.7. До Договору додається 1 (один) Додаток, який є його невід’ємною частиною.
Додаток № 1 – Специфікація.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Ясавеєв Едуард Фірдаусовіч
ФОП. __________________ Е.Ф.ЯсавєєвЗАМОВНИК
________________________________________________________________________


Додаток №1

До Договору №518 від «05» березня 2021 року


СПЕЦИФІКАЦІЯВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Ясавеєв Едуард Фірдаусовіч


Директор. _________________ Е.Ф.Ясавєєв

ЗАМОВНИК